Tiro a Segno

Responsabile Arianna D’Angeli
– Tampellini Sofia Pistola 10 metri
– Angori Martina Pistola 10 metri
– Brunazzi Camilla Pistola 10 metri
– Zatterin Ludovico Pistola 10 metri
– Palececk Dragana Carabina 10 metri
– Procopio Alessandro Carabina 10 metri
– Suppini Claudio Carabina 10 metri.